ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบปกติ ประจำปี 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดพิธีไหว้ครู “11 ปี แห่งการสถาปนา ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดอบรมเรื่อง “รู้ทันโรค” ความรู้ทั่วไปสำหรับการดูแลสุขภาพ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม “งานวินัยนิสิตพบน้อง ประจำปี 2557”
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14