โครงการเสวนาวิชาการ "โลกในศตวรรษที่ 21: ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค" วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะ Administrative Science มหาวิทยาลัย Brawijaya จากประเทศอินโดนีเซีย
COPAG ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “ASEAN Connectivity”
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14