ประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำป3การศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการ COPAG ONE" (โควต้าเรียนดี)
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการ “นิทรรศการและการบรรยายพิเศษเรื่อง : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอีสานในบริบทของการพัฒนาในกระแสเสรีนิยมใหม่”
วิทยาลัยการเมืองฯ  จัดโครงการ “การประกันคุณภาพการศึกษากับนิสิต”
วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ ติวสอบ ก.พ. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก)
 
 
 
 
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14