ขอเชิญฟังการอภิปรายในโครงการ COPAG SPECIAL TALKS ครั้งที่ 2 เรื่อง “รำลึก 54 ปี การประหารชีวิตครูครอง จันดาวงศ์”
เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ กับโครงการ "แนะแนวเส้นทางการรับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ" ประจำปี 2558
 
 
 
 
 
โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการสำหรับนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558
 
 
 
 
 
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส