ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การซ้อมทรมาน: สถานการณ์ปัจจุบันและทางออก”
ขอเชิญเข้าร่วมอบมรมหลักสูตรพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
การสร้างประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
 
 
 
 
โครงการ COPAG STARS “การเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”
นิสิตวิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
รดน้ำขอพร รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14