ประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำป3การศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการ COPAG ONE" (โควต้าเรียนดี)
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ถก อีสานศึกษา: ว่าด้วยข้อถกเถียง ชนบท (เพิ่ง) เปลี่ยนไป” (?)
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุพจน์ จงสมชัย
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14