ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบปกติ ประจำปี 2557
 
 
 
 
การประชุมคณาจารย์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วาระพิเศษ
โครงการสัมมนาสร้างสรรค์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนิสิตฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14