ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การซ้อมทรมาน: สถานการณ์ปัจจุบันและทางออก”
ขอเชิญเข้าร่วมอบมรมหลักสูตรพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2
การสร้างประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
 
 
 
 
โครงการสัมมนาเครือข่าย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ประชาชน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการรณรงค์กฎหมาย 4 ฉบับปันสุขเพื่อสังคม
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14