โครงการเสวนาวิชาการ "โลกในศตวรรษที่ 21: ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค" วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 “ASEAN Connectivity”
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส จัดพิธีไหว้ครู “11 ปี แห่งการสถาปนา ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู”
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14