โครงการเสวนาวิชาการ "โลกในศตวรรษที่ 21: ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค" วันที่ 27 พฤศจิการยน 2557
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศ การประกวดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และชนะเลิศการประกวดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง แสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เสวนาวิชาการ เรื่อง “โลกในศตวรรษที่ 21 : ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาค”
 
 
 
 
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14