ขอเชิญฟังการอภิปรายในโครงการ COPAG SPECIAL TALKS ครั้งที่ 2 เรื่อง “รำลึก 54 ปี การประหารชีวิตครูครอง จันดาวงศ์”
เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ กับโครงการ "แนะแนวเส้นทางการรับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ" ประจำปี 2558
 
 
 
 
 
โครงการสัมมนาวิชาการ COPAG SEMINAR SERIES No. 2 สถานะ “สิทธิ” ในอีสาน
COPAG จัดโครงการสัมมนาวิขาการ COPAG SPECIAL TALKS No.2 : รำลึก 54 ปีการประหารชีวิตครูครอง จันดาวงศ์ 
 
 
 
 
 
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส