ประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำป3การศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการ COPAG ONE" (โควต้าเรียนดี)
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ร่วมงานสมโภช พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก และร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม
COPAG สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2558
รดน้ำขอพร รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง
 
 
 
 
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14