ประกาศรายชื่อบุคคลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการ COPAG ONE (โควตาเรียนดี) ประจำป3การศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี "โครงการ COPAG ONE" (โควต้าเรียนดี)
ขอเชิญชวน นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
วิทยาลัยการเมืองฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการ ติวสอบ ก.พ. (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก)
วิทยาลัยการเมืองฯ ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส. ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นิสิตวง COPAG BAND ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
 
 
 
 
COPAG MSU คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการ “คิดสร้างชาติ” ระดมความคิด แนวคิดคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทย
วิทยาลัยฯ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลคนดีศรี มมส
นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14