แจ้งซ่อม   

 ผู้แจ้ง  ความเร่งด่วน
 วันที่แจ้ง  ชนิดของปัญหา
 เวลาที่แจ้ง  เรื่อง
 ตำแหน่ง  
 รายละเอียด