** ใบแจ้งซ่อม **

งานโสตฯและคอมพิวเตอร์  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    เบอร์ภายใน 3750, 3751  
  Date/Time ::  2018-02-14:13:21                                                                        Job ID :: COPAG-JOB00300
  ผู้แจ้ง :: จิตราภรณ์
  ตำแหน่ง :: อาจารย์
  ความเร่งด่วน :: ด่วนมาก
  ชนิดของปัญหา :: เครื่องปริ้นเตอร์
  เรื่อง :: พริ้นท์เตอร์ Service Error 79
  รายละเอียด :: เมื่อมีหน้าจอขึ้นว่า Service Error 79ก็ได้เมื่อแก้ไขตามคู่มือจากลิ้งค์นี้ค่ะ http://kb.mit.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=4269028คือให้เปิดปิดเครื่องใหม่ แต่ก็ยังใช้การไม่ได้ค่ะ
 
  สถานะการซ่อม :: ดำเนินการเรียบร้อย
  หมายเหตุ :: เครื่องปริ้นเตอร์มีอาการรวน เนื่องจากมีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือปริ้นกระดาษเป็นจำนวนมาก เมื่อพักเครื่องก็สามารถใช้งานได้ปรกติ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายพัสดุเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปแล้วครับ
  

 

       Date/Time :: 25-09-2018 / 06:20