ประกาศวารสารการเมืองการปกครองได้ผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI  ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวีนที่ 31 ธันวาคม 2567  

   
 

   
   
 
 

 

 
 

ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสารการเมืองการปกครอง

กองบรรณาธิการวารสารการเมืองการปกครองขอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ดังนี้

   
 

1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นอาจารย์ /บุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 1,500 บาท/1 บทความ
2. กรณีผู้นิพนธ์เป็น อาจารย์ /บุคลากร /นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 2,000 บาท/1 บทความ
3. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตรา 2,500 บาท/1 บทความ
ทั้งนี้การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในอัตราดังกล่าวมีผลสำหรับผู้ส่งบทความมายังระบบออนไลน์ของทางวารสารตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

บทความที่ผ่านการพิจารณาจากเบื้องต้นกองบรรณาธิการแล้วจะแจ้งรายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์บทความผ่านทางอีเมล์ของทางวารสาร copagjournal@gmail.com ไปยังอีเมล์ของท่านที่แจ้งไว้ และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระกลับมายังอีเมล์ของวารสารอีกครั้ง โดยทางกองบรรณาธิการจะทำการออกใบเสร็จรับเงินและส่งกลับไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้อีกครั้ง
บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วจะดำเนินการส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิของทางวารสารเพื่อทำการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งนี้ผู้ส่งบทความจะไม่ได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในทุกกรณี

   
   
 
 

 

Untitled Document
 
 

 

ประกาศ การปรับเปลี่ยนกำหนดการออกตีพิมพ์วาสารการเมืองการปกครอง

Click

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วารสารการเมืองการปกครอง

ได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ้างอิง : Click

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Please register before submission paper.

   
 
 
 
 

วารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI Centre)

   

 
วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
   
  ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม
   
 
 
 
 

วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

   
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
Participatory Democracy
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
(Volume. 10, Issue. 2) 
ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563
(May - August 2020)

   
การเมืองสร้างสรรค์
Creative Politics
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(Volume. 10, Issue. 1) 
ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2563
(January - April 2020)

   
  More