เกี่ยวกับเรา

 

     
 

วารสารการเมืองการปกครองจัดพิมพ์โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีละ 3 ฉบับในเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม และ เดือนกันยายน เพื่อเผยแพร่บทความทั่วไป และบทความวิจัยที่มีคุณภาพทั้งบทความภายในประเทศและต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ฉบับแรกตีพิมพ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554 จากฉบับแรกเป็นต้นมา ได้มีบทความเสนอมาให้จัดพิมพ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งวารสารแต่ละบทความต้องได้รับการประเมินบทความจากนักวิชาการที่อยู่ในระดับดี – ดีมากเท่านั้น ที่จะได้รับการจัดพิมพ์ ปัจจุบันวิทยาลัยการเมืองฯ ได้เปิดรับบทความที่เป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ซึ่งอยู่ภายใต้้หัวข้อหลัก (Theme) ที่วิทยาลัยกำหนดขึ้นในแต่ละฉบับ

 
     
  ผู้อ่านสามารถรับบทความฉบับเต็มได้ฟรี