วารสารการเมืองการปกครอง  ( Journal of Politics and Governance)

 

บทความปัจจุบัน

   
การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
Political Movement and Policy Implementation
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(Volume. 8 , Issue. 3 ) 
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561
( September - December 2018 )