กองบรรณาธิการ

     
     
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ (Editor-in-Chief) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. อาจารย์ ดร.วนิดา  พรมหล้า (Assistant Editor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์ ดร.คู่บุญ  จารุมณี (Assistant Editor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. Mr. Matthew   Forest Taylor (Assistant Editor) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์  ส่งกลิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. Professor Dr. Belinda Aquino University of Hawaii at Manoa
7. Professor Maria Faina Luceo-Diola University of the Philippines
8. Professor Mahmud Mastura Universiti Kebangsaan Malaysia
9. Dr. Ahmad Aldrie Universiti Kebangsaan Malaysia
10. Professor Sumar Tono Universitas Brawijaya Indonisia
11. ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

มหาวิทยาลัยรังสิต

14. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
21. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี มหาวิทยาลัยมหิดล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
29. อาจารย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30.

อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 อาจารย์ ชปา จิตต์ประทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย