ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร

     
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ  
2. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
3. ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม  
4. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์  ไชยพร  
5. Professor Dr. Belinda Aquino  
6. Professor Dr. Alex B. Brillantes  
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ชินวรรโณ  
9. รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี  
10. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม  
12. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม  
13. รองศาสตราจารย์ ยุพา  คลังสุวรรณ์  
14. รองศาสตราจารย์ กุลธน  ธนาพงศธร  
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  วงศ์ชัยสุวรรณ  
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสัวสดิ์  ชัชวาลย์