ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร

     

1.

Professor Dr. Belinda Aquino

University of Hawaii at Manoa

2.

Professor Maria Faina Luceo-Diola

University of the Philippines

3.

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.

ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.

ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ มะลูลีม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.

ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพัฒนวิจัย

9.

รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

11.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.

รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.

รองศาสตราจารย์ สีดา สอนศรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14.

รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ ส่งกลิ่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิงชาญ จงสมชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมเกียรติ ภาระเวช

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีรศักดิ์ โพกาวิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20.

Mr. Matthew Forest Taylor

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

22.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

มหาวิทยาลัยรังสิต

23.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล มุกดารัศมี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

24.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26.

อาจารย์ ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27.

อาจารย์ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   
 
 
 
 
 

 

 
- Admin stands for "Journal Administrator"
- ASE stands for "Assistant Editor"
- EIC stands for "Editor-in-Chief"