Journal of Politics and Governance

   
   

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(Volume.8 Issue.1)
  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2561
(January - April 2018)


การเมืองแบบองค์รวม


Holistic Politics

 

 

 
 

หน้าปก(Cover)

   

ส่วนหน้า

   

บทบรรณาธิการ

   

สารบัญ

   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ ต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Factors Influencing the Decision Making Freshmen towards Political Science Program of College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

1
เกษราภรณ์ คลังแสง
   

ความต้องการให้คำปรึกษาจากฝ่ายวิชาการต่อนิสิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Students’ Demand for Guidance from Academic Administration, College of Politics and Governance, Mahasarakham University)

22
วิไลวรรณ เรืองสุวรรณ
   

แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนในกลุ่ม Generation Y: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(Motivations of Generation-Y Administrative Officers: A Case Study of Mahasarakham University)

40
นันทนพ เข็มเพชร และ พบสุข ช่ำชอง
   

จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจ: ตัวแบบการตัดสินใจเชิงจริยธรรม(Ethics in Public Administration: Ethical Decision-making Models)

64
ประโยชน์ ส่งกลิ่น
   

บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม(Role of Damrongdhama District Center in Solving Inequality in Borabue District Mahasarakham Province)

81
ภรัณยู มายูร และ อลงกรณ์ อรรคแสง
   

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมชลประทาน(Factors Affecting the Best Practices in Performance Management of Royal Irrigation Department)

95
ณิชกานต์ บรรพต และ กมลพร สอนศรี
   

ฉากทัศน์การบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงเกษตร ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีชุมชนบ่อแกและบ่อทอง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม(Scenarios of Community-based Network Governance on Local Agricultural Tourism Development: A case Study of Bo kae and Bo Tong Commumities, Kud Rang District, Mahasarakham Province)

118
ไชยมนู กุนอก และ ปิยะพงษ์ บุษบงก์
   

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(The Problems and Obstacles in the Implementation and Development Approach to Driven Thai Women Empowerment Funds of Nonlaemthong)

135
เพลินพิษ วิชัย และ วินัย ผลเจริญ
   

บทบาทการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร(The Roles of Border Trading on Community Economic Development: A Case study of Nongkhai, Nakhonphanom and Mukdahan)

153
เทพรักษ์ สุริฝ่าย และ ลำปาง แม่นมาตย์
   

การนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ไปปฏิบัติและปัจจัย ที่มีผลต่อความสำเร็จ(An Enforcement of the Consumer Case Procedure Act B.E. 2551 and the Factors Affecting its Success)

177
ธันยพร พงศ์กระพันธุ์ และ สุนิสา ช่อแก้ว
   

การวิเคราะห์ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ….” ที่เหมาะสม ต่อการบังคับใช้(Analysis of the "Student Loan Fund Bill B.E...." for Proper Enforcement)

191
สุรศักดิ์ มีบัว
   

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผน การบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี(The Roles of Local Administrative Organizations in Flood Management: The Analysis of the Flood Management Plan of Rangsit City Municipality, Pathumthani Province)

209
ไททัศน์ มาลา วิไลลักษณ์ เรืองสม และ วลัยพร ชิณศรี
   

การบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา(The Evolution of Public Administration Science from the Administration - Political Dichotomy to the New Public Governance: Analysis Based on Accumulative Model)

229
หทัยทิพย์ นราแหวว และ ทวิดา กมลเวชช
   

การสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศบรูไนดารุสสลาม:ด้านมิติทาง การต่างประเทศ(A survey and study of Brunei Darussalam : Foreign Affairs of Brunei)

246
ปิยธิดา โคกโพธิ์
   

Youth and Political Participation in the Philippines: Voices and Themes from a Democracy Project

259
Wilhelmina L. Cabo
   

กระบวนการสันติภาพในมินดาเนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ค.ศ. 1972-1976(Peace process in Mindanao, the Philippines from 1972 to 1976)

272
รวินทร์ คำโพธิ์ทอง
   

Steger, Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. 2nded.

292
สีดา สอนศรี
   

กติกาและรูปแบบการตีพิมพ์

296
   

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Peer Reviews)

300
   

การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(Satisfaction Evaluation of the Operation of the National Health Commission Office for the Fiscal Year 2016)

131
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และ บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา